top of page

איכות חיים-תכנית אישית

מודל איכות חיים מבוסס על מחקרים שנערכו בתחום תפישת איכות החיים ומיפוי התמיכות האישיות שלהן נזקק אדם עם צרכים מיוחדים בסביבתו הטבעית. מודל זה מהווה את הבסיס לבניית תוכנית תמיכה אישית לכל אדם לכל תלמיד.

המודל מתייחס לשמונה תחומי חיים עיקריים המרכיבים את חיינו.

​על פי תחומים אלו נבנית תכנית אישית לכל תלמיד ותלמידה בעזרת תכנה מיוחדת שמדרגת את הצרכים העיקריים של כל אחד ואחת. 

התחומים:

  1. רווחה רגשית

  2. יחסים בין אישיים

  3. רווחה חומרית

  4. התפתחות אישית

  5. רווחה פיזית

  6. הכוונה עצמית

  7. הכלה חברתית

  8. זכויות 

תפיסת איכות החיים התפתחה במהלך 30 השנים האחרונות והפכה למוקד המחקר והיישום לכל סוגי האוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

 

תפיסת איכות החיים ממוקדת באדם ובפרט. 
בארה"ב בעזרת מחקרים רבים פותח מודל עבודה המבוסס על איכות חיים וסולם עוצמות 
התמיכה, הנקרא בקיצור SIS -Support Intensity Scale.
מודל זה הינו הטכניקה לקידום ושיפור איכות החיים וזהו המודל שנבחר על ידי בית אקשטיין 
כמודל המקצועי שיוביל את העבודה בכל הארגון. 

משמעות תפיסת איכות החיים מאפשרת לנו לפתח דפוסי חשיבה חדשים כלפי אנשים החיים 
בשוליים, לקרבם אל הזרם המרכזי בחברה ולקדם את ריווחתם. 
ההבדל המשמעותי בין התפיסה הקודמת לחדשה, הוא בכך שההתייחסות משתנה ממיקוד על 
הישגים חינוכיים וקוגניטיביים אל הישגים ביצועיים ותפקודיים. 
מחקרים מראים שככל שהאדם מתפקד ברמה גבוהה ועצמאית יותר, שביעות הרצון שלו עולה.
התפיסה שמה דגש על היבטים נוספים כגון: 
מתן חשיבות עליונה לשביעות הרצון של האדם עצמו על חייו, מיקוד בחוזקות האישיות של האדם
ולא בחולשותיו, דגש על רשתות תמיכה בקהילה, ומתן רמות שונות של תמיכה.

האם ואיך ניתן לשפר את איכות החיים? 

מידת איכות החיים מושפעת מהפער הקיים בין צרכיו ורצונותיו הממומשים של האדם ובין אלה 
שלא ממומשים. 
פער זה מתייחס הן לתפיסתו הסובייקטיבית של האדם את מציאות חייו והן להערכה אובייקטיבית 
של הישגיו בתחומים השונים. 
ככל שהפער יהיה קטן יותר- איכות החיים תהיה גבוהה יותר.

בבואנו למדוד איכות חיים, אנו חייבים להתייחס למדדים אוביקטיביים, כלומר הישגי האדם בהתיחס 
לכלל החברה, ולמדדים סוביקטיביים, כלומר נקודת מבטו של הפרט. 
שני ההיבטים הכרחיים למדידה שלמה.

לסיכום חלק זה נציין מספר עקרונות גרעין בתפיסת איכות החיים. 
איכות חיים מתבססת על זיהוי צרכים אישיים
תמיד תינתן העדפה ודגש על הסובייקטיבי, כלומר העדפותיו של הפרט.
חשוב להעצים מיומנויות בחירה של האדם, תחושת שליטה על חייו, וחשיפה להזדמנויות.

תחומי איכות החיים 
 

 

תחומים אלו הנם אוניברסליים והם מסכמים מחקרים רבים שנערכו לאורך 30 השנים האחרונות. 
התחומים אינם ברי שינוי, אולם קיימים הבדלים בחשיבות של כל תחום בין אוכלוסיות עם מאפיינים 
שונים, תרבויות שונות, ובין פרטים שונים. 
לכל תחום יש מחוונים מרכזיים. 
המחוונים הם תפיסות, התנהגויות או מצבים הנותנים את האינדיקציה לרווחתו של האדם.

_טיוטה איכות חיים (2).png
שאלות ותשובות
bottom of page